Vedtægter for “Danske Gallerier”

Vedtægter for foreningen Danske Gallerier:

§ 1 Navn og hjemsted
1.1 Foreningens navn er Danske Gallerier. Foreningens hjemsted er Børsen i København.
§ 2 Foreningens formål
2.1 Foreningens formål er i alle forhold at varetage medlemmernes fælles interesser.
§ 3 Foreningens organisatoriske tilhørsforhold
3.1 Foreningen er medlem af Dansk Erhverv. Foreningen er en medlemsforening under Dansk Erhverv, jf. Dansk Erhvervs/Dansk Erhverv Arbejdsgivers til enhver tid gældende vedtægter.
3.2 Alle foreningens medlemmer med et antal medarbejdere svarende til tre fuldtidsstillinger (FTE) skal være direkte medlem af Dansk Erhverv på et såkaldt Full-Service- eller Arbejdsgivermedlemskab.
§ 4 Foreningens medlemmer
4.1 Som medlem af foreningen kan kun optages galleriindehavere, som i samarbejde med kunstnere arrangerer udstillinger af nulevende kunstneres arbejder, og som i deres galleri driver en sund forretnings- og personalepolitik og udfører sine opgaver i henhold til branchens normer og de etiske retningslinjer udstukket af FEAGA (Federation of European Art Galleries Association). Udstillingerne skal foregå i egnede lokaler med offentlig adgang. Det vil være galleriindehaverens cvr. nummer der registreres som medlem.
4.2 Gallerier som ønsker at søge optagelse i foreningen skal sende en motiveret ansøgning, som skal være bestyrelsen i hænde senest 1. november hvert år.
4.3 Generalforsamlingen træffer ved simpelt stemmeflertal beslutning om, hvorvidt en ansøger kan optages som medlem. Denne stemmeafgivning skal foregå skriftligt.
Side 2/5
4.4 Medlemskab kan efter bestyrelsens eller generalforsamlingens godkendelse eventuelt over-drages ved salg eller arv til en ny indehaver, som viderefører galleriet, men ikke nødvendigvis det tidligere cvr. nummer.
4.5 Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen med 3 måneders varsel løbende måned. Hvis et medlem tillige er medlem af Dansk Erhverv skal udmeldelse ske med 6 måneders varsel til den 1. juli og ske skriftligt til hhv. bestyrelsen og Dansk Erhverv.
§ 5 Kontingent
5.1 Nye medlemmer betaler ved indmeldelse et kontant indskud, som fastsættes ved den årlige generalforsamling. Ved genindmeldelse betales intet indskud.
5.2 Foreningens kontingent fastsættes af foreningens generalforsamling.
§ 6 Generalforsamling
6.1 Foreningens generalforsamling afholdes skiftevis hvert år i København eller i Aarhus.
6.2 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Generalforsamlingen skal indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af e-mail til samtlige medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af mødested og -tid samt den vedtægtsbestemt dagsorden for generalforsamlingen. Hvis der på generalforsamlingen skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremgå af indkaldelsen.
6.3 Forslag fra medlemmerne skal for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest en uge før afvikling af generalforsamlingen.
6.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af generalforsamlingens dirigent.
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsregnskabet med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Beslutning om decharge for bestyrelsen.
5. Valg af formand for en 2-årig periode. Dette punkt bortfalder, når formanden kun har fungeret i 1 år.
6. Valg af øvrig bestyrelse. Bestyrelsen består af 4 til 6 medlemmer samt op til 2 suppleanter, som nyvælges hvert 2. år, således at op til 3 medlemmer afgår/genopstiller ved hver ordinær generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
7. Valg af foreningens repræsentant i Repræsentantskabet for Kunstrådet m/k vælges særskilt for en 4-årig periode. Den valgte kan være medlem af bestyrelsen - og hvis ikke, indtræder den pågældende automatisk i bestyrelsen for Danske Gallerier på lige vilkår med øvrige - og repræsenterer foreningen i Repræsentantskabet. I de år hvor nyvalg finder sted, vælger generalforsamlingen 2 kandidater, en kvinde og en mand.
Side 3/5
8. Valg af foreningens revisor for det kommende år.
9. Beslutning om det kommende års kontingent, samt indskud for nye medlemmer.
10. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
11. Eventuelt
6.5 Generalforsamlingen vælger med simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.
6.6 Til bestyrelsen kan vælges galleriejere, eller den daglige leder af galleriet, som er tegningsberettiget for det pågældende galleri.
6.7 Ethvert medlem kan ved skriftlig fuldmagt bemyndige et andet medlem til at afgive stemme på hendes eller hans vegne. En sådan fuldmagt skal for at have gyldighed oplyses overfor generalforsamlingens dirigent.
6.8 På en generalforsamling kan beslutning kun tages om de forslag, der er anført på dagsordenen samt ændringsforslag hertil. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. Ved stemmelighed bortfalder et forslag. Beslutning om ændring af vedtægterne kræver dog, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.
6.9 I forbindelse med afholdelse af messer eller anden udstillingsaktivitet, nedsætter bestyrelsen et messeudvalg, som planlægger og igangsætter udstillingsaktiviteter.
6.10 Over det på generalforsamlingen passerede anfører foreningens sekretariat et referat, der skal underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Til alle medlemmer skal sekretariatet senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse fremsende kopi af referatet.
§ 7 Ekstraordinær generalforsamling
7.1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når medlemmer repræsenterende mindst 20% af medlemmerne, har indsendt skriftlig begæring herom med nøjagtig angivelse af de spørgsmål, der ønskes drøftet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at den skriftlige begæring er kommet bestyrelsen i hænde.
7.2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages skriftlig varsel og ledsages af en dagsorden.
Side 4/5
§ 8 Bestyrelsen
8.1 Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, bestående af formand, næstformand, medlemmet af repræsentantskabet for Kunstrådet samt øvrige menige bestyrelsesmedlemmer.
8.2 Formanden for bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. De øvrige bestyrelsesposter fordeles af bestyrelsen selv. Alle bestyrelseshverv er ulønnede.
8.3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og skal føre protokol over sine forhandlinger. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
§ 9 Sekretariat
9.1 Foreningens sekretariat varetages af Dansk Erhverv som stiller sekretærfunktionen til rådighed for foreningen.
§ 10 Regnskab og revision
10.1 Foreningens regnskabsår er fra den 1. januar til den 31. december.
10.2 Årsregnskabet underskrives af den samlede bestyrelse og forsynes med den af generalforsamlingen valgte revisors påtegning, ligesom årsregnskabet skal være revideret af den på
generalforsamlingen valgte revisor.
10.3 Årskontingentet skal rettidigt betales i januar måned og opkræves af Dansk Erhverv.
§ 11 Tegningsregler
11.1 Foreningen tegnes i alle forhold overfor presse og offentlighed alene af formanden eller af foreningens sekretariatsleder.
11.2 I alle øvrige forhold tegnes foreningen af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af foreningens sekretariatsleder.
§12 Foreningens logo
Som medlem af foreningen er man berettiget til at benytte foreningens logo i eget regi. Ved ophør af medlemskab bortfalder denne ret.
§13 Eksklusion
Hvis et medlem har handlet i strid med sine forpligtelser overfor foreningen eller åbenlyst ukollegial overfor et eller flere øvrige medlemmer af foreningen, skal bestyrelsen påtale dette og kan
Side 5/5
eventuelt beslutte, at den pågældende medlem skal ekskluderes af foreningen. Eksklusionen skal forelægges den førstkommende generalforsamling til godkendelse.
§14 Opløsning af foreningen og vedtægtsændringer
Beslutning om foreningens opløsning kræver, at mindst 2/3 af alle foreningens medlemmer stemmer herfor.
Til vedtagelse af vedtægtsændringer og foreningens ophør kræves, at forslaget vedtages med 2/3 majoritet af de repræsenterede stemmer på en generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling.
Hvis det vedtages med denne majoritet, men uden deltagelse af halvdelen af foreningens samlede antal stemmer, skal forslaget for at være vedtaget vedtages i uændret form på en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest 4 uger efter den første vedtagelse. På denne generalforsamling kræves det alene, at forslaget vedtages med 2/3 majoritet af de repræsenterede stemmer.
Foreningens opløsning skal altid bekræftes på en sådan efterfølgende generalforsamling
med 2/3 majoritet.
Samtidig med foreningens opløsning tages bestemmelse om anvendelse af foreningens midler