Vedtægter

VEDTÆGTER

 

Navn, hjemsted og formål.

§1.

 

Foreningens navn er Dansk Galleri Sammenslutning.

 

§2.

 

Foreningens hjemsted er den til enhver tid fungerende formands adresse.

 

§3.

 

Foreningens formål er i alle forhold at varetage medlemmernes fælles interesser.

 

MEDLEMMER

 

§4.

 

Som medlemmer af foreningen kan kun optages galleri-indehavere, som i samarbejde med kunstnere arrangerer udstillinger af nulevende kunstneres arbejder, og som i deres galleri holder en god og kunstnerisk standard. Udstillingerne skal foregå i egnede lokaler med offentlig adgang. Det er endvidere en betingelse for medlemsskab, at man har drevet sit galleri i mindst 2 år.

Ansøgere om medlemskab indstilles af mindst 2 medlemmer.

Ansøgning om optagelse skal være bestyrelsen i hænde senest 1. november hvert år.

Generalforsamlingen træffer ved simpelt stemmeflertal beslutning om, hvorvidt en ansøger kan optages som medlem. Denne stemmeafgivning skal foregå skriftligt.

Medlemsskab kan efter bestyrelsens/generalforsamlingens godkendelse eventuelt overdrages ved salg eller arv til en ny indehaver, som videfører galleriet.

Nye medlemmer betaler ved indmeldelse et kontant indskud, som fastsættes ved den årlige generalforsamling.

Ved genindmeldelse betales intet indskud.

 

GENERALFORSAMLING

 

§5.

 

Foreningens generalforsamling afholdes i Danmark, skiftende hvert andet år mellem København og Jylland/Fyn.

Den ordinære generalforsamling skal afholdes hver år inden udgangen af maj måned, og generalforsamlingen skal indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af brev eller e-mail til samtlige medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af mødested og -tid samt dagsorden for generalforsamlingen. Såfremt der på denne skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.

Forslag fra medlemmerne skal for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest en uge før.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter beslutning af en generalforsamling eller efter bestyrelsens anmodning eller efter anmodning til bestyrelsen fra mindst 1/3 af foreningens medlemmer. Indkaldelse skal efter en sådan anmodning ske inden 14 dage og udsendes med kortest muligt varsel.

Senest 7 dage før enhver generalforsamling skal formanden på begæring af et medlem fremlægge dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen.

 

§6.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 

1: Valg af generalforsamlingens dirigent jfr. § 7. stk. 1.

 

2: Formands beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

 

3: Kasserens fremlæggelse af årsregnskabet med revisionspåtegning til godkendelse.

 

4: Beslutning om decharge for bestyrelsen.

 

5: Valg af formand for en 2-års periode. Dette punkt bortfalder, når formanden kun har fungeret i 1 år.

Genvalg af formand for en ny 2-års periode kan evt. finde sted, men kun men kun to gange i forlængelse af en forudgående valgperiode.

En tidligere formand kan senere på ny vælges til formand, dersom han eller hun i mindst een 2-årig formandsperiode ikke har været foreningens formand.

 

6: Foreningens repræsentant i Repræsentantskabet for Kunstrådet m/k vælges særskilt for en 4-års periode. Den valgte kan være medlem af bestyrelsen i DGS - og hvis ikke, indtræder den pågældende automatisk i DGS - bestyrelsen på lige vilkår med øvrige - og repræsenterer foreninger i Repræsentantskabet.

I de år hvor nyvalg finder sted, vælger generalforsamlingen 2 kandidater, en kvinde og en mand.

 

7: Valg af de øvrige 3 medlemmer til bestyrelsen, der efter egen konstituering skal beklæde posterne som næstformand, sekretær og kasserer. Hvert andet år vil 2 og året efter 1 medlem af bestyrelsen være på valg efter anciennitet.

 

8: Valg af foreningens revisor for det kommende år.

 

9: Beslutning om det kommende års kontingent, samt indskud for nye medlemmer.

 

10: Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

 

§7.

 

Generalforsamlingen vælger med simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.

Stemmeafgivning i forbindelse med generalforsamlingens punkt 5 og 7 skal ske skriftligt.

Til bestyrelsen kan vælges galleriejere, eller den daglige leder af galleriet.

Ethvert medlem kan ved skriftlig fuldmagt bemyndige et andet medlem til at afgive stemme på hendes eller hans vegne. En sådan fuldmagt skal for at have gyldighed oplyses overfor generalforsamlingens dirigent.

 

§8.

 

På en generalforsamling kan beslutning kun tages om de forslag, der er anført på dagsordenen samt ændringsforslag dertil.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. Ved stemmelighed bortfalder et forslag.

Beslutning om ændring af vedtægterne kræver dog, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

Beslutning om foreningens opløsning kræver, at mindst 2/3 af alle foreningens medlemmer stemmer herfor.

 

I forbindelse med afholdelse af messer eller anden udstillingsaktivitet, nedsætter bestyrelsen et messeudvalg, som planlægger og igangsætter udstillingsaktiviteter.

 

§9.

 

Over det på generalforsamlingen passerede indfører sekretæren beretning i en af bestyrelsen hertil autoriseret forhandlingsprotokol,

der skal underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Til alle medlemmer skal sekretæren senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse fremsende et referat.

 

BESTYRELSEN

 

§10.

 

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 4 (evt. 5)

medlemmer: formand, næstformand, sekretær og kasserer, samt medlem af repræsentantskabet for Kunstrådet, jfr. § 6 pkt. 5, 6 og 7.

Formanden for bestyrelsen vælges af generalforsamlingen jfr. § 6 pkt. 5.

De øvrige bestyrelsesposter fordeles af bestyrelsen selv.

Fratræder et bestyrelsesmedlem i utide, kan bestyrelsen vælge en suppleant, der fungerer som medlem af bestyrelsen indtil førstkommende generalforsamling.

Alle bestyrelseshverv er ulønnede.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og skal føre protokol over sine forhandlinger.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

REGNSKAB OG REVISION

 

§11.

 

Foreningens regnskabsår er fra 1. April til 31. Marts.

Årsregnskabet underskrives af den samlede bestyrelse og forsynes med den af generalforsamlingen valgte revisors påtegning, ligesom årsregnskabet skal være revideret af den generalforsamling valgte revisor.

Årskontingentet skal for at være rettidigt betalt af medlemmerne være tilsendt kassereren inden udgangen af hvert års maj måned.

 

TEGNINGSREGLER

 

§12.

 

Foreningen tegnes i alle forhold overfor presse og offentlighed alene af formanden.

I alle øvrige forhold tegnes foreningen af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

ETISKE REGLER

 

§13.

 

Sammenslutningens medlemmer bør opretholde gode kollegiale forhold. Dersom et medlem ønsker at arrangere udstilling med en kunstner, som sædvanligvis plejer at udstille hos et andet medlem af sammenslutningen, har han eller hun pligt til - forinden en sådan udstilling kan finde sted - at orientere det andet medlem herom. Eventuelle tidligere aftaler om en udstilling mellem kunstneren og hans tidligere galleri skal respekteres af alle parter, dersom den aftalte udstilling kan finde sted indenfor 12 måneder fra den dato, hvor den pligtige orientering er foretaget.

 

§14.

 

Som medlem af D.G.S. er man berettiget til at benytte foreningens logo i eget regi. Ved ophør af medlemskab bortfalder denne ret.

 

EKSKLUSION

 

§15.

 

Såfremt et medlem har handlet i strid med sine forpligtelser overfor foreningen eller åbenlyst ukollegial overfor et eller flere øvrige medlemmer af foreningen, skal bestyrelsen påtale dette og kan eventuelt beslutte, at den pågældende medlem skal ekskluderes af foreningen. Eksklusionen skal forelægges den førstkommende generalforsamling til godkendelse.