Vores persondatapolitik


Persondatapolitik for Danske Gallerier

Danske Gallerier (cvr. nr. 31727987) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nederst i dette dokument.

I persondatapolitikken kan du læse til hvilke formål, vi behandler personoplysninger, hvordan vi passer på de oplysninger, vi modtager, samt hvilke rettigheder de personer oplysningerne vedrører har.

Vi har opdelt vores behandlingsaktiviteter i emner efter formålet med behandlingen. Nedenfor kan du derfor læse om, hvilke personoplysninger vi indsamler og behandler, til hvilke formål vi behandler oplysningerne og retsgrundlaget for behandlingen.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med brug af vores hjemmeside www.danskgalleri.dk
Når du benytter hjemmesiden www.danskgalleri.dk, indsamler vi automatisk en række oplysninger, bl.a. om IP-adresse, type af browser, søgetermer og netværkslokation. 

 • Formålet med indsamlingen er at tilbyde den bedst mulige service til brugerne af hjemmesiden og medlemmerne af Danske Gallerier samt at optimere hjemmesiden og indsamle viden/statistik om brug af vores ydelser.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med fremsendelse af e-mail til Danske Gallerier
Når du sender en e-mail til foreningens sekretariat eller direkte til et bestyrelsesmedlem eller udvalgsmedlem, behandler vi dine personoplysninger. Dette er nødvendigt, for at kunne håndtere mailen.  

 • Formålet med indsamlingen af disse oplysninger er at kunne håndtere den mail, du fremsender, herunder besvare den eller kunne levere de ydelser, du som medlem har krav på.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med indmeldelse i Danske Gallerier
Når du melder din virksomhed ind i Danske Gallerier, er det nødvendigt, at virksomheden afgiver en række personoplysninger om bl.a. ansatte i virksomheden. 

 • Formålet med indsamlingen af disse oplysninger er at få medlemskabet registreret korrekt, samt at sikre, at der er registeret de rette kontaktpersoner.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med politisk interessevaretagelse og statistik
Danske Gallerier har kontakt med politikere og embedsmænd i kommuner, regioner, styrelser og ministerier med henblik på at varetage galleriernes politiske interesser.

 •  Formålet med indsamlingen af personoplysninger er at kunne foretage politisk interessevaretagelse, medlemsservice og evt. ved udarbejdelse af analyser og statistisk materiale.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Behandling af personoplysninger, i forbindelse med møder og andre arrangementer
For at kunne afholde møder, arrangementer, kurser og konferencer er det nødvendigt at registrere, hvem der deltager i det pågældende arrangement. Det er samtidig relevant at dele oplysninger om deltagerne med de øvrige deltagere i arrangementet, samt med eventuelle eksterne oplægsholdere o.l. Ved mødeafholdelse mv. vil der kunne blive registreret personnavne mv. i referater o.l.

 • Formålet med indsamlingen er at levere medlemsservice og kunne foretage arrangementsafholdelse, samt kunne samle op på mødebeslutninger.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med billeder
I forbindelse med møder og andre arrangementer, der bliver afholdt af Danske Gallerier, eller hvor Danske Gallerier deltager, kan der blive taget fotografier (situationsbilleder og portrætbilleder). Danske Gallerier kan desuden vælge at tage portrætbilleder af bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer mfl. Billederne vises på www.våbenhandlerne.dk og/eller på Facebook, LinkedIn, Twitter, samt i fysisk brochuremateriale. Der indhentes særskilt samtykke til portrætfotografier, når det er nødvendigt.

 • Formålet med indsamlingen af personoplysninger i form af billeder er at kunne anvende billeder i markedsføringen af foreningen og profilering af foreningen udadtil.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med nyhedsbreve mv.
Danske Galleriers medlemsvirksomheder modtager automatisk vores nyhedsbrev på den eller de e-mailadresser, der er blevet oplyst bl.a. ved indmeldelsen i foreningen. Andre kan have tilmeldt sig nyhedsbrevet på anden vis. Når du modtager nyhedsbrevet, registrerer vi, om du åbner nyhedsbrevet, og hvilke artikler du klikker på mv.

 •  Formålet med indsamlingen er at kunne levere nyhedsbreve og bringe nyheder, der er relevante for læserne og at markedsføre medlemstilbud.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

 

Typer af personoplysninger, der bliver behandlet
Danske Gallerier indsamler og behandler alene almindelige personoplysninger. Det gælder oplysninger i form af navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fotos, køn, samt generelle virksomhedsoplysninger.

Videregivelse eller overladelse af personoplysninger
Almindelige personoplysninger videregives i relevant omfang til foreningens medlemmer og ansatte hos foreningens medlemmer (herunder medlemmer af Danske Galleriers bestyrelse), samt til Dansk Erhverv og ansatte hos Dansk Erhverv. Desuden kan personoplysninger videregives til relevante samarbejdspartnere og foredragsholdere, samt øvrige relevante interessenter, myndigheder og andre aktører, som Danske Gallerier er i kontakt med som led i vores politiske interessevaretagelse. Der kan også videregives personoplysninger, hvis dette følger af lovgivningen eller er et krav for at kunne leve op til en kontraktuel forpligtelse. 

Herudover overlader Danske Gallerier personoplysninger til diverse databehandlere, herunder Dansk Erhverv. Der er indgået de nødvendige databehandleraftaler.

Opbevaring og sletning af personoplysninger
Generelt, så slettes personoplysninger, når formålet med behandlingen ikke længere er til stede. Et væsentlig formål med behandlingen er at sikre bedst mulig service overfor medlemmerne. Så længe en fortsat behandling er nødvendig for, at Danske Gallerier kan overholde foreningens forpligtigelser jf. vores vedtægter, samt så længe vi er pålagt at skulle opbevare oplysninger i henhold til lovgivningen eller kontrakter, vil oplysninger blive opbevaret. 

Danske Gallerier opbevarer personoplysninger om: 

 • hvilke møder og arrangementer medlemmet og medlemmets ansatte har deltaget i.
 • personnavne i referater fra møder. Referaterne opbevares i foreningen sekretariat og i nogle tilfælde blive publiceret på foreningens lukkede medlemsside, som kan tilgås via hjemmesiden med login.
 • medlemmer og ansatte hos medlemmer, indsamlet til brug for bl.a. politisk interessevaretagelse og statistik.
 • ikke-medlemmer fx journalister, politikere, embedsmænd eller personer, der indgår i analyser mv.
 • samt personoplysninger indsamlet til brug for indmeldelse.

Sikkerhed – sådan passer vi på personoplysningerne
Danske Gallerier har via Dansk Erhverv sørget for at etablere tekniske- og organisatoriske foranstaltninger for at sikre vores behandling af personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring samt uautoriseret videregivelse eller offentliggørelse. Det betyder bl.a., at der er implementeret både fysiske og tekniske foranstaltninger fx i form af adgangskontrol, videoovervågning, adgangskoder og kryptering samt løbende back up af data. 

De medarbejdere, der behandler foreningens persondata er instrueret i, hvordan de må behandle personoplysninger, og der er vedtaget interne retningslinjer for, hvad de skal gøre i tilfælde af brud på persondatasikkerheden.

Registreredes rettigheder

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning (retten til at blive glemt)

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at trække samtykke tilbage
Hvis Danske Galleriers behandling af personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at trække samtykket tilbage. Hvis du trækker et samtykke tilbage, vil vi fra det tidspunkt, samtykket er trukket tilbage, ophøre den videre behandling af dine personoplysninger. Tilbagetrækningen påvirker ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os.

Danske Gallerier

Børsen 
1217 København K
CVR-nr.: 20370238
Telefon: 3374 6026
E-mail: ktn@danskerhverv.dk


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledninger, som du kan hente på Dansk Erhvervs hjemmeside: https://www.danskerhverv.dk/radgivning/persondata-kunder/officielle-vejledninger/ 

Ønsker du at indgive en klage til Datatilsynet, kan du finde kontaktoplysningerne på www.datatilsynet.dk.

Ændringer i persondatapolitikken

Såfremt vi foretager ændringer i persondatapolitikken, vil du kunne se versionsnumrene nedenfor.

Dokumentoplysning

Dette er version 1 af Danske Galleriers persondatapolitik publiceret maj 2020.